top of page

3.
Den danske version af en velfærdsstat

Af Stefan Kierkegaard Sløk-Madsen

Abstract

Oprindelsen til den danske velfærdsstat kan føres tilbage til sidste del af 1950’erne. Den aarhusianske økonomiprofessor og socialdemokratiske fritænker Jørgen S. Dich fremlagde i 1958 den første kompetente analyse af velfærdsstatens natur i en omfattende artikel i Nationaløkonomisk Tidsskrift. Han påpegede, at velfærdsstaten var et aldeles ustyret system, hvor de offentlige velfærdsaktiviteter ikke udsprang af en generel teori om, at der derved skulle opnås en for samfundet bedre ordning. Dich mente, at disse aktiviteter var udsprunget af politiske krav, stillet af forskellige dele af befolkningen med

den hensigt at opnå særfordele. I nærværende analyse, skrevet mere end 60 år efter Dichs artikel, er hans analytiske udgangspunkt stadig fundet at have gyldighed. Nærværende analyse følger altså i Dichs fodspor.

Diskussionsspørgsmål

 • Har velfærdsstaten indbygget designfejl, og hvilke?

 • Hvad er medianvælgerteorien og hvad siger den? Holder dens forudsætninger, og hvad kan de realpolitiske konsekvenser være i en velfærdsstat?

 • Hvordan og hvorfor har diskussionen om ulighed ændret sig over tid i velfærdsstaten?

 • Er ideologisk orientering en fordel eller en ulempe for politikker i velfærdsstaten? 

 • Er velfærdsstaten drevet af særfordele, og er dette en ulempe?

 • Gennemgå Dich’s tese fremført i ”Den herskende klasse”. Er den også valid i dag? 

 • Giver velfærdsstatens indretning incitament til langtidstænkning hos politikere?

 • Prøv at finde eksempler på velfærdsydelser og hvordan de var organiseret før den moderne velfærdsstat.

 • Danmark er en universal velfærdsstat. Der er andre typer af velfærdsstater. Sammenlign fordele og ulemper, samt politiske muligheder i de forskellige modeller. 

 • Hvor er New Public Management placeret ideologisk?

Quiz

Litteratur

 • Baldwin, P. (1990). The Politics of Social Solidarity – Class Bases of the European Welfare State, 1875-1975. Cambridge University Press.

 • Beveridge, W. (1942). Social Insurance and Allied Services. Government Report.

 • Christoffersen, H. (1978). Det offentlige og samfundsudviklingen. Akademisk Forlag.

 • Christoffersen, H. (1999). Danmarks økonomiske historie efter 1960. Forlaget Systime.

 • Christoffersen, H. (2000). “Den udvidede forvaltning.” I: Bogason, P. (red.). Stat, forvaltning og samfund efter 1950. Jurist og Økonomforbundets Forlag.

 • Christoffersen, H. (2013). Det mindst ringe. Forlaget Multivers.

 • Christoffersen, H. & Paldam, M. (2010). “Privatization in Denmark 1980-2002.”

 • I: Köthenbörger, M., Sinn, H.-W. & Whalley, J. (red.). Privatization Experiences in the European Union. MIT Press.

 • Dich, J.S. (1958). “Bidrag til belysning af den moderne velfærdsstats økonomiske problemer.” National.konomisk Tidsskrift. Bd. 96.

 • Dich, J.S. (1973). Den herskende klasse. Borgens Forlag.

 • Edgren, G., Faxén, K.-O. & Odhner, C.-E. (1970). Lönebildning och samhällsekonomi. Rabén och Sjögren.

 • Finansministeriet (1973). PPII Perspektivplanredegørelse 1972-1985. Statens Trykningskontor.

 • Finansministeriet (2018). økonomisk Analyse – udviklingen i de offentlige udgifter fra 2000-2017. www.ft.dk/samling/20171/almdel/FIU/bilag/116/1891908.pdf

 • Jensen, H.G. (2011). Menneskekærlighedens værk – Det danske civilsamfund før velfærdsstaten. CEPOS.

 • Keynes, J.M. (1936). The General Theory of Employment, Interest and Money. Royal Economic Society.

 • Koch, H. (1945). Hvad er demokrati? Gyldendal.

 • Kommissionen om Økonomisk Demokrati (1978). Lønmodtagernes Medejendomsret.

 • Marshall, T.H. (1950). Citizenship and the Social Class. Cambridge University Press.

 • Strukturkommissionen (2004). Strukturkommissionens betænkning. Betænkning nr. 1434.

 • Udvalget om samarbejdsproblemer i Danmarks økonomiske politik (1956). Betænkning.

 • Udvalget vedrørende centraladministrationens planlægningsvirksomhed (1975). Betænkning nr. 743.

 • Ågerup, M. (2017). “Danmark var velstående før velfærdsstaten” https://cepos.dk/abcepos-artikler/0063-danmark-var-velstaaende-foer-velfaerdsstaten/

bottom of page