top of page

5.
Nyere dansk økonomisk politik

Af Mads Lundby Hansen

Abstract

I dette kapitel gennemgås udviklingen i dansk økonomisk politik siden 1970 med fokus på de store ændringer, der er sket i hvert årti. I 1970’erne skete der en kraftig stigning i antallet af personer, der enten var på overførselsindkomst eller offentligt ansat, samtidig med at der opstod store offentlige underskud.

De offentlige finanser blev forbedret i 1980’erne via store skattestigninger. Der kom dog også stigende fokus på, at den øverste marginalskat var for høj, og den er siden blevet sænket ad flere omgange. Desuden var det i slutningen af 1980’erne, man så startskuddet til arbejdsmarkedspension, der siden er blevet meget udbygget. I 1990’erne blev der gennemført reformer for at sænke ledigheden, især ved at beskære dagpengeperioden. I 00’erne blev der indført skattestop, og de offentlige finanser blev fremtidssikret ved at forhøje folkepensionsalderen.

 

I 2010’erne blev der indført en sanktionsmekanisme over for kommunerne for at bremse det offentlige forbrug, der var vokset markant i de foregående årtier. Desuden blev der gennemført mange arbejdsudbudsreformer for at konsolidere de offentlige finanser efter finanskrisen og for at øge velstanden. I 2019 skete der et paradigmeskifte i dansk økonomisk politik, da S-regeringen gik bort fra

den hidtidige reformkurs med fokus på øget beskæftigelse og velstand. Kapitlet indeholder desuden en række internationale sammenligninger, hvor der ses på, hvordan Danmark placerer sig ift. andre OECD-lande på parametre som velstand, skattetryk, offentlige udgifter, økonomisk frihed og indkomstulighed.

Diskussionsspørgsmål

  • Kapitlet argumenterer for, at arbejdsudbud er et politisk vigtigt mål. Er du enig?

  • I kapitlet argumenteres for, at Mette Frederiksen er et paradigmeskifte i dansk økonomisk politik. Er hun det også på andre måder, og hvordan hænger de aspekter sammen? 

  • Kapitlet forholder sig ikke til et af det større politiske dagsordener i perioden; flygtninge og indvandrere. Find fakta om emnet, og diskuter de økonomiske aspekter og sammenhænge. Prøv særligt at forholde dig til, hvad der skyldes danske forhold, og hvad der ikke gør.

  • Forhold dig til udviklingen i antal personer der er afhængige af de offentlige kasser i figur 1 og tabel 1. Find på løsninger der kan sænke den offentlige afhængighed.

  • Beskriv fordelene og ulemper ved Anders Fogh Rasmussens ”skattestop” fra 2001.   

Litteratur

Farbøl, R. & Olesen, T.B. (2018). “Knud Heinesen, (f. 1932).” danmarkshistorien.dk.

https://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/knud-heinesen-1932/

Finansministeriet (2011). Reformpakken 2020 – Kontant sikring af Danmarks velfærd.

https://fm.dk/media/14727/reformpakken_2020_web.pdf.pdf

Finansministeriet (2015). “Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 114 (Alm. del § 38) af 7. september stillet efter ønske fra Joachim B. Olsen (LA).” Folketingets Finansudvalg.

https://www.ft.dk/samling/20151/almdel/fiu/spm/93/svar/1289037/1584007.pdf

Finansministeriet (2015). økonomisk redeg.relse 2015. https://fm.dk/media/13667/Oekonomiskredegoerelsedecember2015_web.pdf

Finansministeriet (2016). “Endeligt svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 286 (Alm. del) af 26. april 2016 stillet efter ønske fra ikke medlem af udvalget (MFU) Joachim B. Olsen (LA).” Folketingets Finansudvalg. https://www.ft.dk/samling/20151/almdel/fiu/spm/286/svar/1334693/1650468.pdf

Hansen (V).” Folketingets Finansudvalg. https://www.ft.dk/samling/20201/almdel/FIU/spm/66/svar/1730473/2309427.pdf 2020 stillet efter ønske fra Troels Lund Poulsen (V).” Folketingets Finansudvalg. https://www.ft.dk/samling/20201/lovforslag/l1/spm/122/svar/1731034/2310409/index.htm

Hvass, J. (2021). “Statsministeren i første interview om økonomisk retning siden coronakrisen brød ud: Vi får behov for en reformkurs igen.” Børsen. https://borsen.dk/nyheder/politik/statsministeren-om-tiden-efter-corona-vi-faar-behov-for-en-reformkurs-igen

Kildegaard, K. (2017) “Nu erkender Anders Fogh: Det var en fejl, at vi ikke fik stoppet kommunernes overforbrug.” Berlingske Tidende. https://www.berlingske.dk/politik/nu-erkender-anders-fogh-det-var-en-fejl-at-vi-ikke-fik-stoppet-kommunernes

Regeringen (2011). Et Danmark der står sammen – Regeringsgrundlag. https://www.regeringen.dk/media/1414/regeringsgrundlag_okt_2011.pdf

Regeringen (2013). Aftaler om Vækstplan DK https://fm.dk/media/14291/web_aftaler_om_vaekstplan_DK_pdfa.pdf

Skatteministeriet (2019). Skatter og afgifter er lempet med godt 27 mia. kr. https://www.skm.dk/media/6468/godt-27-mia-kr-i-skatte-og-afgiftslempelser-i-2025.pdf

Økonomi- og Indenrigsministeriet (2016). økonomisk redegørelse 2016. https://oim.dk/media/18439/oekonomisk_redegoerelse_december_2016_tilgaengelig.pdf

Økonomi- og Indenrigsministeriet (2017). Fordeling og incitamenter 2017. http://www.oim.dk/media/18672/fordeling-og-incitamenter-2017pdf.pdf

Økonomi- og Indenrigsministeriet (2017). økonomisk redegørelse 2017. https://www.regeringen.dk/aktuelt/publikationer-og-aftaletekster/%C3%B8konomisk-redegoerelse-

december-2017/

Økonomi- og Indenrigsministeriet (2018). økonomisk redeg.relse 2018. https://fm.dk/media/17157/oekonomisk-redegoerelse-december-2018.pdf

bottom of page